Навигация

Услуги за граждани

Издаване на бългаски лични документи

Ред за издаване на лична карта и паспорт

Гражданина се явява лично, удостоверява своята самоличност и отправя искане за разпечатка на заявление, като посочва вида на документа и услугата (обикновена, бърза или експрес) за издаването на български личен документ.

Служителят предоставя отпечатано заявление, съдържащо автоматично попълнени актуални данни по гражданското състояние на заявителя, снимка и подпис от последния му издаден документ за самоличност.

При отпечатване на заявлението, се разпечатва и разписка, в която лицето декларира, че е получило разпечатано заявление, като посочва дата и се подписва.
Заявлението е безплатно и със срок на валидност 30 дни.

Заявителят извършва проверка на попълнените данни, като отразява в заявлението - вярно/невярно (отбелязва с “V” полето вярно, когато данните в заявлението съвпадат с актуалните му данни, и отбелязва с “V” полето невярно, когато данните в заявлението не съвпадат с актуалните му данни), попълва празните полета, които не са попълнени, нанася съответните корекции и актуализации, и подписва заявлението. В заявлението заявителят може да посочи и данните (три имена, ЕГН) на лице, което да получи готовия документ.

След попълване на заявлението и нанасяне на съответните корекции в заявлението, гражданина представя на длъжностното лице – заявлението с приложени към него удостоверителни документи по гражданско състояние (за всяка една корекция, която е направил) и заверени копия:
* на ЕГН (удостоверение за раждане, удостоверение за вярно ЕГН);
* на месторождение (удостоверение за раждане);
* на име (удостоверение за раждане, удостоверение за граждански брак, съдебно удостоверение за промяна на фамилно име след развод и други);
* когато промяната не е отразена в националната база данни се прилага удостоверение за извършена промяна в личния регистрационен картон;
* на адрес (удостоверение за постоянен адрес);
* документ за платена държавна такса.

Имената и месторождението се изписват на кирилица и латиница чрез английска транслитерация по приложен образец. По искане на гражданите имената им могат да бъдат изписани на латиница по начин, различен от английската транслитерация в първи документ за самоличност. Промяната в следващ документ може да се извърши само след представяне на официални документи, съдържащи исканото изписване или след представяне на съдебно решение.

В случай на изгубване, кражба или унищожаване на български личен документ лицето е длъжно да подаде в срок до 3 дни писмена декларация относно тези обстоятелства в най-близкото РУ на МВР.

При подаване на заявления от неграмотни, които не могат да се подписват, съдържанието на заявлението се прочита на глас от длъжностното лице в присъствието на двама свидетели. При одобрение заявлението се подписва от свидетелите, а неграмотният полага пръстов отпечатък от десния показалец.

При подаване на заявление не е необходимо да се носят снимки. Заснемането на заявителя ще се извърши при снемане на биометричните данни, безплатно.

Необходимостта от допълнителни проверки, свързани с издаването на български личен документ, е основание издаването на български личен документ чрез бърза или експресна услуга да се трансформира в обикновена услуга.
 

Ред за издаване на паспорт на лица до 18 години

Заявлението за издаване на паспорт на малолетни и непълнолетни и на поставени под запрещение лица се подава лично и от техните родители, настойници или попечители.
Необходими документи:
* документ за платена държавна такса;
* удостоверение за раждане за лица под 18 години (дубликат);
* удостоверение за постоянен адрес (ако липсва в базата данни).
При отсъствие на родител, настойник или попечител подписът се полага от лице, упълномощено от него с нотариално заверено изрично пълномощно или се представя някой от следните документи:
* влязло в сила съдебно решение за издаване на паспорт на лице, ненавършило 18 години;
* влязло в сила съдебно решение за лишаване на единият родител от родителски права;
* препис – извлечение от акт за смърт на един от родителите;
* при разногласие между родителите за издаване на паспорт, към заявлението се прилага влязло в сила съдебно решение за издаване на паспорт.
Паспортът се връща на органа, който го е издал, в три месечен срок от изтичане срока на валидност на документа.


Издаване на удостоверителни документи
 
Данни от информационните фондове на МВР, свързани с издаването и ползването на български лични документи /БЛД/ се предоставят от ОД на МВР по постоянен или настоящ адрес на заявителя.
Данните се предоставят в писмен вид в срок до 14 дни след регистриране на лично подадено писмено заявление, към което се прилага документ за платена държавна такса – 7 лв.
Издадените удостоверения се получават лично от заявителя или от упълномощено от него лице.

Български граждани, притежаващи БЛД имат право да получат информация, съхранявана във фондовете с данни, свързани с български лични документи, отнасящи се до трети лица, само след представяне на удостоверение, издадено от орган насъдебната власт. Получаването на издадените удостоверения, в този случай, се получават лично от заявителя.
 

Удостоверение за издадени лични документи и тяхното ползване

При подаване на заявлението се представят:
1. валиден български личен документ – лична карта или паспорт;
2. заявление
3. поименен документ за платена държавна такса – 7 лв.

  
Удостоверение за пътуване зад граница за посочен от лицето период от време

При подаване на заявлението се представят:
1. валиден български личен документ – лична карта или паспорт;
2. заявление по образец / предоставя се на гише №1 в звено „Български документи за самоличност”/
3. поименен документ за платена държавна такса – 7 лв.


Получаване на готови документи

При получаване на новия документ е необходимо да носите стария документи от същия вид или акт за нарушение, ако е бил изгубен/откраднат. Ако имате документи за самоличност с изтекъл срок, а не са върнати, трябва да носите и тях.
Ако сте упълномощено лице, е необходимо да удостоверите своята самоличност, като ако не сте посочени в заявлението като такива, трябва да носите изрично нотариално заверено пълномощно.
При получаване на СУ на МПС при необходимост трябва да удостоверите, че не дължите глоби по съставени актове и фишове по Закона за движение по пътищата.
 
 
Работно време и място за подаване на заявления

Гишетата на група “Български документи за самоличност” при ОД на МВР-Кърджали работят от понеделник до петък от 08.30 часа до 17.30 часа без прекъсване.

 

Място
за подаване
на заявление

Вид на документа

Вид на услугата

ОДМВР

Лична карта

Паспорт

Обикновена/Бърза/Експресна
Обикновена/Бърза/Експресна

РУП-Ардино
РУП-Джебел
РУП-Кирково
РУП-Крумовград

РУП-Момчилград

Лична карта

Паспорт
СУМПС

Обикновена
Обикновена

Обикновена

Сектор "Пътна полиция"

СУМПС

Обикновена/Бърза

Такси за издаване на документи за самоличност и банкови сметки

ЛИЧНА КАРТА

Обикновена услуга до 30 дни /лв./

Бърза услуга до 3 работни дни /лв./

Експресна услуга до 8 раб. часа /лв./

Издаване на първа лична карта на лица от 14 до 16 г.

Без такса

Без такса

Без такса

Издаване на следваща лична карта на лица между 14 и 16 г. и за всяка карта  на лица между 16 и 18 г.

13

26

65

Издаване на лична карта на лица от 18 до 58 г.(с валидност 10г.)

18

36

90

Издаване на лична карта на лица от 58 до 70 г.(безсрочна)

11

22

55

Издаване на лична карта на лица над 70г.

Без такса

Без такса

Без такса

Издаване на лична карта на лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто

2

4

10


ПАСПОРТ

Обикновена услуга до 30 дни /лв./

Бърза услуга до 3 работни дни /лв./

Експресна услуга до 8 раб. часа /лв./

Издаване на първи паспорт на лица до 14 г.

10

20

50

Издаване на следващ паспорт на лица до 14 г.

20

40

100

Издаване на паспорт на лица между
14 и 58 г.

40

80

200

Издаване на паспорт на лица между
58 и 70 г.

20

40

100

Издаване на паспорт на лица над 70 г.

10

20

50

Издаване на паспорт на лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто

3

6

15


СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

Обикновена услуга до 30 дни /лв./

Бърза услуга до 10 работни дни /лв./

Издаване на СУМПС на лица до 58 г.

25

50

Издаване на СУМПС на лица  от 58 до 70 г.

11

22

Издаване на СУМПС на лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто

3

6

Издаване на СУМПС на лица
над 70 г.

Без такса

Без такса

Издаване или подмяна на контролен талон към СУМПС

1

1

Възможно е по банков път да преведете такса за издаване на български личен документ. Квитанцията за платена такса е поименна и се прикрепва към заявлението. С едно платежно нареждане НЕ може да се превеждат такси за повече от едно лице. С едно платежно нареждане МОЖЕ да се преведе такса за повече от един документ, ако те ще се издават с едно заявление и един вид услуга (т.е. за паспорт и лична карта едно банково нареждане и за СУМПС – друго банково нареждане).

Банковите сметки са различни и зависят от региона на Вашия постоянен адрес.
Ако преводът е извършен по интернет, за удостоверяване на извършения превод е необходимо разпечатката на вносната бележка да я заверите в удобен за Вас банков офис на банка по желание. При заверката е необходимо върху разпечатката да бъде положен подпис и мокър печат от банката удостоверител.
• Областна дирекция на МВР – Кърджали
Райфайзенбанк - клон Кърджали
BG32RZBB91553320037314


Най-често задавани въпроси

- Кога трябва да се поднови старата лична карта?
Не е необходимо да се подменят документите предсрочно. Документите от стария образец са и ще бъдат валидни в България и страните на ЕС до изтичането на техния срок.
За страната срокът на валидност на изтичащите през 2010 година документи /лична карта и свидетелство за управление на МПС/ е продължен с шест месеца.


- Какви документи трябва де се представят при подаване на заявление за издаване на лични документи?
  • Платена такса. Таксите можете да заплатите във всеки клон на банка или във всеки пощенски клон.
  • Ако сменяте постоянен адрес е необходимо да представите Удостоверение за постоянен адрес, издадено от съответната Община.
  • Ако сменяте имена, е необходимо да представите документ, с който да удостоверите промяната /акт за раждане, решение на съда или друг вид документ/
  • При подаване на заявление е необходимо да представите лична карта и/или паспорт в зависимост от това, за какъв вид документ подавате заявление.
  • За деца до 18-годишна възраст е необходимо да се представи акт за раждане и ксерокопие, което се прилага към заявлението.
  • При подаване на заявление за издаване на лична карта на лице до 18-годишна възраст е необходимо присъствието на един от родителите.
  • При подаване на заявление за издаване на паспорт на лице до 18-годишна възраст е необходимо присъствието на двамата родители. Ако някой от родителите не може да се яви лично, трябва да се представи нотариално заверено изрично пълномощно, акт за смърт или решение на съда да се издаде документ на детето без съгласието на единия родител.

- Ако има различие в данните от разпечатаното заявление, ще ми бъдат ли приети документите?
Да, но е необходимо в тридневен срок да представите необходимите документи, за да бъдат уточнени различията. Срокът за изпълнение на поръчката Ви започва да тече от деня, в който заявлението е окомплектовано напълно с всички необходими документи.

- Кога се снемат пръстови отпечатъци?
Само при подаване на заявление за издаване на паспорт на лица над 12-годишна възраст.

- Какъв е срокът за издаване на лична карта след промяна на имената или постоянния адрес?
След промяна на имена или постоянен адрес, в срок от 30 дни лицето е длъжно да подаде заявление за издаване на нова лична карта.

- Кога се издава първата лична карта?
Първа лична карта се издава на лицата, навършили 14-годишна възраст. Тя е със срок на валидност 4 години и е безплатна.

- Ако не е бил спазен срокът за издаване на първа лична карта, налагат ли се глоби?
Да. Съставя се акт за нарушение на единия родител, че не е направил необходимото за снабдяване с лична карта  на лице, навършило 14-годишна възраст. Глобата е в размер от 20 до 150 лева.

- Връща ли се изтекъл документ?
Да! В тримесечен срок след изтичане на валидността му или след отпадане на основанието за неговото използване. Ако документът не е върнат в срок, лицето подлежи на глоба от 20 до 150 лева.

- Какъв е срокът за изпълнение на отделните видове поръчки?
Обикновена поръчка се изпълнява за срок от един месец.
Бърза поръчка за три работни дни.
Експресна поръчка за 8 работни часа.

- Ако старата ми лична карта е безсрочна, необходимо ли е да я подменя с нова?
Не е необходимо!